การปลูกและการฟื้นฟูป่าชายเลน มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญนี้ไว้ให้อนุชน รุ่นหลังต่อไป การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นมาตรการหนึ่งในการเลี่ยง และการลดผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ทั้งสารอาหาร ปริมาณอินทรีย์สาร และปริมาณสัตว์ทะเลหน้าดิน และเพิ่มความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
ในการดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย โดยมีการลงทุนมหาศาลอีกทั้งต้องการเทคนิคในการปลูกและฟื้นฟู โดยเฉพาะ ปัญหาอยู่ที่การกำหนดสภาพเดิมของป่าชายเลนก่อนมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะลักษณะเฉพาะของป่าชายเลนนั้นๆ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ปัญหาที่ตามมา คือ
1.  ไม่สามารถบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังดำเนินต่อไป
2.  การขาดความเข้าใจในความแปรปรวนตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ
3.  การขาดความความรู้ในเรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
4.  การลงทุนที่สูงมาก
แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถดำเนินการได้ โดยควรมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน กิจกรรมการฟื้นฟูอาจทำได้ 4 วิธี คือ
1.  การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการตัดไม้ทำลายป่า
2.  การเติมวัสดุลงไป (พืช สัตว์ ปุ๋ย หรือการปรับสภาพดิน)
3.  การเร่งหรือการลดกระบวนการในระบบนิเวศ เช่น การเร่งการเกิดลูกไม้ตามธรรมชาติ
4.  การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เช่น การทลายคันดินกั้นน้ำ เป็นต้น
การฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ควรได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลายสาขาวิชา ในการหาวิธีที่เหมาะสมที่ใช้ในการปลก และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่ และควรมีการประเมินผลของการปลูก และฟื้นฟูป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งควรดำเนินการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ควรมีการประเมินค่าการลงทุนด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกล้าไม้ การปลูกทดแทนตลอดจนค่าปรับพื้นที่และการบำรุงรักษาด้วย ควรมีการประเมินผลผลิตที่ได้จากพรรณไม้ และการประมงด้วยว่าได้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ในแง่เศรษฐกิจนอกเหนือจากการประเมินทางด้านนิเวศวิทยา หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ที่มา
http://www.thaieditorial.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99/